საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ  მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.  ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის  მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო  ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს,  აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან  დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტები:

SIGN IN

Forgot Password

X