სხვა სერვისები

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები და პასუხისმგებელი უწყებები

ინფორმაცია საბავშვო ბაღების შესახებ 

ინფორმაცია სკოლების შესახებ

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ფოთის ცენტრი

ა(ა)იპ სერვისების ცენტრის მომსახურება

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილების განსაზღვრის

შესახებ

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების წესის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესი

შინაური ცხოველების ყოლის წესი

შინაური ცხოველების ყოლის წესი-დებულებები

მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ

 

 

SIGN IN

Forgot Password

X