ხონში სათნოების სახლის ბაზაზე მოხუცთა თავშესაფარი გაიხსნა

?პროგრამა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31დეკემბრის N825 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2021წლის სახელმწიფო პროგრამის” ,,სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის,, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ხანდაზმულ (ქალები 60წლიდან, მამაკაცები 65წლიდან) ბენეფიციარებზე არის გათვლილი.
?ცენტრს პირველი ბინადრები უკვე ჰყავს.
?უპირატესობა ადგილობრივ საჭიროების მქონე მოქალაქეებს ენიჭებათ.
?ცენტრი ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. ბენეფიციარები უზრუნველყოფილები არიან კვებით, ექიმის, ექთნისა და სხვა საჭირო მომსახურებით.

SIGN IN

Forgot Password

X