10 ოქტომბერი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
10 ოქტომბერი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება იხ. ბმული:

http://http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=281075&lang=ge/public/?go=281075&lang=ge