6 ოქტომბერი-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
6 ოქტომბერი-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=245035&lang=ge