6 თებერვალი - საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
6 თებერვალი - საინჟინრო მომსახურებები

ხონის მუნიციპალიტეტში, კინჩხის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფ. კინჩხაფერდი) სათავე ნაგებობისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=292889&lang=ge