ბიუჯეტი

2020 წელი

2020 წლის ბიუჯეტის საწყისი ვერსია

2020წლისბიუჯეტის საბოლოო ვერსია

2020 წლის ბიუჯეტის 3 თვის მიმოხილვა

2020 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა

2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მიმოხილვა

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

2021წელი

2021 წლის ბიუჯეტის საწყისი პროექტი

2021 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული ვარიანტი

2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის მიმოხილვა

2021წლის ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა

2021წლის ბიუჯეტის 9 თვის მიმოხილვა

2021 წლის სარეზერვო ფონდი

 

2022წელი

2022 წლის ბიუჯეტის საწყისი პროექტი

2022 წლის დაზუსტებული ვარიანტი

2022 წლის ბიუჯეტის 3 თვის მიმოხილვა

2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა

2022წლისბიუჯეტის 9 თვის მიმოხილვა

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2022 წლის სარზერვო ფონდი

 

2023 წელი

2023 წლის ბიუჯეტის საწყისი პროექტი

01 მარტის ბრძანება ხონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზებ60.-60230607

2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2023 წლის 3 თვის ანგარიში

2023 წლის ბიუჯეტის 6 ვის ანგარიში ( მიმოხილვა)

ბიუჯეტის ცვლილება 2023 წლის 10 მარტი

ბიუჯეტის ცვლილება 30 აგვისტო

2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ანგარიში

 

2024 წელი

2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2024 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი – 15 11  2023

2024 წლის ბიუჯეტის დანართი- კაპიტალური ბიუჯეტი

2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 15.11.2023

2024 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი – 15 11 2023

2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

SIGN IN

Forgot Password

X