ნებართვები

გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ


მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი


მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება N255


საქართველოს კანონი შკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ


საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ


ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ  საქართველოს კანონი


ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თარიღი დადგენილება


 

SIGN IN

Forgot Password

X