ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

ხონის მუნიციპალიტეტის მერის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრის 2023 წლის
1-ლი იანვრიდან 30 სექტემბრამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიშის დამტკიცების
შესახებ ბ60.602331310   ლადო_ჯურხაძის_2023_წლის 9 თვის_ანგარიში
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ,, იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის ხონის კულტურის ცენტრი“-ს 2023 წლის ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის ახალი რედაქციით შეთანხმების შესახებ ბ60.60232632  დანართი 1 დანართი 2
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ,,ხონის სამუსიკო
სკოლის“ წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ
ბ60.60233036 სამუსიკო_სკოლის__წესდება სამუსიკო_სკოლის_სადამფუძნებლო_შეთანხმება
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ,,იპოლიტე ხვიჩიას
სახელობის ხონის კულტურის ცენტრის“ წესდების ახალი რედაქციით
დამტკიცების შესახებ_ბ60.60233035   
კულტურის_ცენტრის__წესდება     კულტურის_ცენტრის_სადამფუძნებლო_შეთანხმება
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მოსე ხონელის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ_ბ60.60233009
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, გურამიშვილის ქუჩაზე
მდებარე უძრავი ქონების ვადაგაგრძელებული ელექტრონული
აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ
ბ60.60233008
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მოსე ხონელის ქუჩაზე
მდებარე უძრავი ქონების ვადაგაგრძელებული ელექტრონული
აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ_ბ60.60233007
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ივანდიდში
მდებარე უძრავი ქონების ვადაგაგრძელებული ელექტრონული
აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ _ბ60.60233006
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ გუბში
მდებარე უძრავი ქონების ვადაგაგრძელებული ელექტრონული
აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ _ბ60.60233005
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ჭავჭავაძის ქუჩა ჩიხი 1, N2-ის
მიმდებარედ მდებარე უძრავი ქონების ვადაგაგრძელებული ელექტრონული
აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ_ბ60.60233003
თორნიკე ადამიას დანიშვნის შესახებ  ბ60.60233003
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვაზე
ელექტრონული აუქციონის ჩატარების შესახებ ბ60.60232994
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ მათხოჯში მდებარე
უძრავი ქონების ვადაგაგრძელებული პირობებიანი ელექტრონული
აუქციონის ფორმით პრივატიზების (დემონტაჟი) შესახებბ60.60232993
ცოფზე არაკეთილსაიმედოდ გამოცხადების შესახებ  ბ60.6023297001
 ექსკლუზიური უფლებამოსილებიდან გამომდინარე
„ეტალონის დისტანციური ინტელექტ-ჩემპიონატის“-ს ორგანიზების
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ ბ60.60232842
ხონის_ახალგაზრდული_საბჭოს_დებულება_   ბ60.6023284001
ხონის მუნიციპალიტეტში მდებარე დაურეგისტრირებელი არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მუნიციპალურ საკუთრებად
დარეგისტრირების შესახებ_ბ60.6023278001
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, გურამიშვილის ქუჩაზე
მდებარე უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის
ფორმით პრივატიზების შესახებ _ბ60.602327018
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ივანდიდში
მდებარე უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის
ფორმით პრივატიზების შესახებ
_ბ60.602327016
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ჭავჭავაძის ქუჩა ჩიხი 1, N2-ის
მიმდებარედ მდებარე უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის
ფორმით პრივატიზების შესახბ
ბ60.602327014
ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ჭავჭავაძის ქუჩის მიმდებარედ
მდებარე უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის
ფორმით პრივატიზების შესახე
ბ60.602327012
ხონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ბ60. 60230607

 

SIGN IN

Forgot Password

X