ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (უბანი ნაბადა), 420 933 ტონა ტორფის მოპოვებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის  ბრძანება N2-510

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 21 მაისის N22/2865 წერილი ტორფის მოპოვების სკრინინგის_განცხადებასთან დაკავშირებით

საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისათვის( სამსახურები) დავალების მიცემის შესახებ ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ბრძანება

,, ახალი კორონა ვირუსის ( COVID – 19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულ ებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის N529 განკარგულების გათვალისწინებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მის დაქვემდებარებაში არსებულ ორგანიზაციებში საქმიანობის დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრის თაობაზე  ბრძანება

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირებისათვის საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ ბრძანება

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის 2021 – 2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თობაზე  ბრძანება

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2020 წლსი 21 თებერვლის ბრძანება

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე  ბრძანება

SIGN IN

Forgot Password

X