კონკურსები

14.06.2023

პოზიცია- ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;

შედეგი- მამუკა ჭავჭანიძე;

განათლება- ინჟინერი;

სამუშაო გამოცდილება – 29 წელი;

 

პოზიცია-ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების საზოგადოებასთან ურთიერთობის  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

შედეგი- არ შედგა;

 

პოზიცია – ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვის  დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

შედეგი -არ შედგა;

 

პოზიცია – შიდა აუდიტისა და  კონტროლის სამსახურის კონტროლის განყოფილების უფროსი;

შედეგი -კობა აკობიძე;

განათლება – ეკონომისტი;

სამუშაო გამოცდილება – 8 წელი;

 

 

 

 

19.04.2023

პოზიცია-ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების საზოგადოებასთან ურთიერთობის  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

შედეგი- არ შედგა;

 

პოზიცია – ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვის  დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

შედეგი -არ შედგა;

 

პოზიცია – სივრცითი ზედამხედველობის სამსახურის საამშენებლო ზედამხედველობის უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

შედეგი – მიხეილ ჩარგეიშვილი;

განათლება – ბიზნესის მართვა;

სამუშაო გამოცდილება – 12 წელი;

 

პოზიცია-ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სამართლებრივი უზრუნველყოფის პიველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

შედეგი- მარიამ რუხაძე;

განათლება- სამართალმცოდნე;

სამუშაო გამოცდილება – 13 წელი;

 

 

20.02.2021

პოზიცია – არქიტექტურის განყოფილების უმცროსი სეციალისტი;

შედეგი- არ შედგა;

25.02.2022

პოზიცია – ბავშვთა დაცვის განყოფილების უფროსი;

შედეგი – თამარ უგულავა;

განათლება- საერთაშორისო ურთიერთობები;

სამუშაო გამოცდილება-8 წელი;

 

პოზიცია-ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის უფროსი სევციალისტი;

შედეგი-არ შედგა;

 

პოზიცია-სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი;

შედეგი-გიორგი ინანეიშვილი;

განათლება-ეკონომისტი;

სამუშაო გამოცდილება – 8 წელი;

 

პოზიცია-შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ,ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ ირთა საქმეთა სამსახურის უფროსი სეციალისტი;

შედეგი-თამარ უგრეხელიძე;

განათლება-ეკონომისტი;

სამუშაო გამოცდილება- 10 წელი;

 

პოზიცია-არქიტექტურის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი;

შედეგი-კონკურსი არ შედგა;

 

პოზიცია – სიცრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსორტისა და არქიტექტურის უფროსი სეციალისტი;

შედეგი: ოლეგი რუხაძე;

განათლება-ინჟინერ-მშენებელი;

სამუშაო გამოცდილება- 33 წელი;

20.07.2022

პოზიცია-ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის უფროსი სეციალისტი;

შედეგი- კონკურსი ჩაიშალა;

 

პოზიცია -მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სეციალისტი;

შედეგი- დავით ბობოხიძე;

განათლება: სამართალმცოდნე;

სამუშაო გამოცდილება:  7 წელი;

 

პოზიცია- არქიტექტურის განყოფილების უმცროსი სეციალისტი;

შედეგი- სოფიკო გედენიძე;

განათლება-სამართალმცოდნე;

SIGN IN

Forgot Password

X