მერიის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

ხელმძღვანელი : ამირან კინწურაშვილი

დაბადების თარიღი: 1986 წლის 3 ნოემბერი
ელ. ფოსტა: amiko386@yahoo.com
ტელ: 595 36 96 36

განათლება:
უმაღლესი – აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სპეციალობა სამართალი;

სამუშაო გამოცდილება:
2008-2010 წწ. – "ხონის კულტურის ცენტრი"- სპეციალისტი
2011-2012 წწ.- ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური-მთავარი სპეციალისტი;
2014-2017 წწ.- ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ადმინიტრაციული სამსახური-სამსახურის უფროსი;
2017 წლიდან დღემდე – ხონის მუნიციპალიტეტის მერია, ადმინიტრაციული სამსახური-სამსახურის ხელმძღვანელი;

ოჯახური მდგომარეობა:
დასაოჯახებელი;

 

ადმინისტრაციული სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ახორციელებს მერიის საქმიანობის ორგანიზაციულ, იურდიულ, დოკუმენტალურ, ანალიტიკურ და საინფორმაციო უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების საქმიანობის კოორდინირებას, ადამიანური რესურსების მართვას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთანდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვას.

აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახური

ხელმძღვანელი: სერგო ბალავაძე

დაბადების თარიღი: 1952 წლის 03 ოქტომბერი;
ელ.ფოსტა: sergobalavadze@gmail.com
ტელ: 595 77 63 72

განათლება:
უმაღლესი – ქუთაისის ა. წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი – ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, მათემატიკის პედაგოგი;

სამუშაო გამოცდილება:
1971-1973წწ. – ქუთაისის აბრეშუმის საწაარმოო გაერთიანება – მუშა;
1973-1975წწ. სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
1975-1977წწ. – ქუთაისის აბრეშუმის საწაარმოო გაერთიანება – მუშა;
1978-1982წწ. – ხონის რაიონის სოფელ ქუტირის საშუალო სკოლა- დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობის დარგში, მათემატიკის მასწავლებელი;
1982-2004წწ. – სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი – ოპერატიული თანამშრომელი, უფროსი
ოპერატიული თანამშრომელი, ხონის განყოფილების უფროსი;
2004-2009წწ. საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქუთაისის სამმართველო -კადრების ინსპექტორი;
2009-2014წწ ქუთაისის, შპს უსაფრთხოების სამსახური ,,კასკადი’’ – აპარატის უფროსი;
2014 წლიდან ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური -ხელმძღვანელი;

ოჯახური მდგომარეობა:
მყავს მეუღლე და ორი შვილი.

 

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური   არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეულის ორგანოებისა და მის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობის გაზრდას.

სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

ხელმძღვანელი: ილია ყუფარაძე

ილია ყუფრაძე
დაბადების თარიღი: 1959 წლის 14 აგვისტო;
ელ.ფოსტა: kuparadzeilia@gmail.com
ტელ:599  96 59 60

განათლება:
უმაღლესი – დონის როსტოვის საინჟინრო სამშენებლო ინსტიტუტი
ფაკულტეტი – ეკონომიკა და მშენებლობის ორგანიზაცია;

სამუშაო გამოცედილება:
1985 – 1992 რაი აღმასკომის მშენებლობისა და რქიტექტურის საქმეთა განყოფილება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ბიურო – ინჟინერ ხარჯთაღმრიცხველი;
1992 – 2004 წწ. საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს ხონის რაიონული განყოფილების უფროსი;
2004 – 2007 წწ. შპს „აუდიტ-გარანტის“ დირექტორი;
2007 – 2008 წწ. შპს „ენერგო პრო-ჯორჯიას“ ქვემო ქართლის რეგიონის ქ. ბოლნისის მომსახურების ცენტრის უბნის მენეჯერი;
2010 – 2014 წწ. ხონის საკრებულოს წევრი;
2014-დან ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის,სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი.

ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

 

მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის,
ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის საქართველოს ორგანული
კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საფუძველზე შექმნილი მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმვისა და ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის –
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ხიდების, გარე განათების, სანიაღვრე მეურნეობის, ტერიტორიის
კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების
კოორდინაციას; მუნიციპალიტეტის დაკვეთით განხორციელებული ობიექტების დაპროექტებისა და
მშენებლობის კოორდინაციას; მშენებლობაზე და არქიტექტურულ საქმიანობაზე ზედამხედველობას. შიდა
ტრანსპორტის რეგულირების შესახებ წინადადებების მომზადება.

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური

ხელმძღვანელი: ირაკლი ჟორჟოლიანი

დაბადების თარიღი: 1980 წლის 21 აპრილი
ელ.ფოსტა: iraklijorjoliani80@gmail.com
ტელ: 595 78 77 54

განათლება:
უმაღლესი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:
2009-2011 წწ – შპს ,,სპეცმშენი“-ს უფროსი საქმეთა მწარმოებელი.
2014-2018 წწ – ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის,
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, წარმომადგენელთა კოორდინაციის
განყოფილების უფროსი.
2018 წლიდან – ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა
და მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი.

ოჯახური მდგომარეობა:
დასაოჯახებელი;

 

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვის და მართვის   სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვასა და სოფლის მეურნეობის დარგის კურირებას.

ზედამხედველობის სამსახური

ხელმძღვანელი : დავით კოხრეიძე

დაბადების თარიღი: 1957 წლის 24 აგვისტო
ელ. ფოსტა:avtandil.kokhreidze@khoni.gov.ge
ტელ:593 14 76 34

განათლება:
უმაღლესი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ქიმიკოს ტექნოლოგი

სამუშაო გამოცდილება:
1082-1986 წწ. ქუთაისის მინისტარის ქარხანა – ცვლის უფროსი;
1086-1986 წწ. ქუთაისის მინისტარის ქარხანა – უფროსი მხარშავი;
1087-1988 წწ. ქუთაისის მინისტარის ქარხანა – კაზმის შემადგენელი საამქროს უფროსი;
2012-2017 წწ. შპს ალიონი – ხონის რაიონის მომსახურების ცენტრის ტექნიკური დირექტორი’
2018 წლიდან დღემდე ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი;

ოჯახური მდგომარეობა:
დასაოჯახებელი;

 

მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-ზედამხედველობის სამსახური  არის საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ს საფუძველზე შექმნილი ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ ხონის მუნიციპალიტეტში მშენებარე შენობა-ნაგებობის შესაბამისობის ზედამხედველობას საპროექტო-ნორმატიულ და სახელმძღვანელო დოკუმენტებთან, სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას, გარე რეკლამის განთავსების, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესების, გარე ვაჭრობის წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას და მათი არსებული წესით შესაბამისობაში მოყვანას. კეთილმოწყობის წესებისა და გარე იერსახის დაცვაზე კონტროლს, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღებას დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის შესაბამისად. ზემოხსენებულ საკითხებზე მერისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას.

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

ხელმძღვანელი: ლევან ჩიხლაძე

დაბადების თარიღი: 1983 წლის 04 ივლისი
ელ.ფოსტა: CHIKHLADZE.LEVANI@GMAIL.COM
Levan.chikhladze@khoni.gov.ge
ტელ: 595  901 302

განათლება:
ვარლამ ძიძიგურის სახელობის სოფელ მათხოჯის საშუალო სკოლა.
2000- 2005 წელი
უმაღლესი – თბილისის სასწავლო ეკონომიკის ინსტიტუტი
ფაკულტეტი: ეკონომიკის ფაკულტეტი
სპეციალობა: საბანკო საქმე, ფინანსები და კრედიტი

სამუშაო გამოცედილება:
2006-2007 წელი სს ,,ლიბერთი ბანკი“ ხონის ფილიალი. ოპერატორი.
2007 წლიდან 2015 წ აპრილამდე სს ,, ლიბერთი ბანკი“-ს ხონის ფილიალის საოპერაციოს უფროსი.
2015 წლის აპრილიდან ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი.

ოჯახური მდგომარეობა:
დასაოჯახებელი

 

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომ, სამსახური) არის საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საფუძველზე შექმნილი მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება- დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის მერიისა და მისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას და მერიის დაქვემდებარებაში არსებული სხვა შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში კანონმდებლობით მიკუთვნებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების ზედამხედველობას.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

ხელმძღვანელი: კორნელი უგრეხელიძე

დაბადების თარიღი: 1970 წლის 16 ივნისი;
ელ.ფოსტა: kugrexelidze@gmail.com
ტელეფონი: 579103322

განათლება:
უმაღლესი – ნ.დუმბაძის სახელობის უნივერსიტეტი – სამართალმცოდნე;

სამუშაო გამოცდილება:
1990 – 1995 წლებში ხონის ცენტრალური პურკომბინატი (ზეინკალი)
1995 – 2006 წლებში ხონის შსსრაიონული განყოფილება (სხვადასხვა თანამდებობაზე)
2008 – 2014 წლებში ხონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მთ.სპეციალისტი;
2014 წლიდან ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედროაღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი.

ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

 

​სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (შემდგომ -სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არესებული კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური

ხელმძღვანელი: ლეილა კინწურაშვილი

დაბადების თარიღი: 1959 წლის 1 აგვისტო
ელ. ფოსტა: leila.kintsurashvili@khoni.gov.ge
ტელ: 595 00 77 87

განათლება:
უმაღლესი – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –
სპეციალობა ფარმაცია

სამუშაო გამოცდილება:
1986-2005 წწ. ხონის რაისაავადმყოფო – აფთიაქის გამგის მოადგილე;
2014 წლიდან დღემდე ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებილ პირთა საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელი;

ოჯახური მდგომარეობა:
დაოჯახებული, მეუღლე და ორი შვილი;

მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური   არის საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ს საფუძველზე შექმნილი ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სოციალური პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას.

კულტურის,განათლების,სპორტის,ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ხელმძღვანელი: მარიკა რუხაძე

მარიამ რუხაძე

დაბადების თარიღი: 1965 წლის 25 თებერვალი
ელ. ფოსტა: mariami.rukhadze@khoni.gov.ge
ტელ:577 14 34 29

განათლება:
უმაღლესი ვ. სარაჯიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია –
სპეციალობა მუსიკა-გალობა

სამუშაო გამოცდილება:
2001-2002 წწ. ხონის გამგეობის კულტურის განყოფილების გამგე
2004-2013 წწ. ქ. ფოთის სახელოვნებო სასწავლებლის დირექტორის მოადგილე
2015-2019 წწ. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, კულტურის, განათლების, სპორტის,
ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური – მთავარი
სპეციალისტი;
2019 წლიდან დღემდე ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და
ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელი;

ოჯახური მდგომარეობა:
დასაოჯახებელი.

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საფუძველზე შექმნილი ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს  კულტურის,  განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მუნიციპალური  პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

SIGN IN

Forgot Password

X