მერიის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

ხელმძღვანელი : ამირან კინწურაშვილი

ტელეფონის ნომერი: 595 36 96 36

 

ადმინისტრაციული სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ახორციელებს მერიის საქმიანობის ორგანიზაციულ, იურდიულ, დოკუმენტალურ, ანალიტიკურ და საინფორმაციო უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების საქმიანობის კოორდინირებას, ადამიანური რესურსების მართვას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთანდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვას.

აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახური

ხელმძღვანელი: სერგო ბალავაძე

ტელეფონის ნომერი: 595 77 63 72

 

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური   არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეულის ორგანოებისა და მის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობის გაზრდას.

სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

ხელმძღვანელი: ილია ყუფარაძე

ტელეფონის ნომერი: 599 96 59 60

 

მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის,
ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის საქართველოს ორგანული
კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საფუძველზე შექმნილი მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმვისა და ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის –
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ხიდების, გარე განათების, სანიაღვრე მეურნეობის, ტერიტორიის
კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების
კოორდინაციას; მუნიციპალიტეტის დაკვეთით განხორციელებული ობიექტების დაპროექტებისა და
მშენებლობის კოორდინაციას; მშენებლობაზე და არქიტექტურულ საქმიანობაზე ზედამხედველობას. შიდა
ტრანსპორტის რეგულირების შესახებ წინადადებების მომზადება.

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური

ხელმძღვანელი: ირაკლი ჟორჟოლიანი

ტელეფონის ნომერი: 595 78 77 54

 

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვის და მართვის   სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვასა და სოფლის მეურნეობის დარგის კურირებას.

ზედამხედველობის სამსახური

ხელმძღვანელი : დავით კოხრეიძე

ტელეფონის ნომერი: 593 14 76 34

 

მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-ზედამხედველობის სამსახური  არის საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ს საფუძველზე შექმნილი ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ ხონის მუნიციპალიტეტში მშენებარე შენობა-ნაგებობის შესაბამისობის ზედამხედველობას საპროექტო-ნორმატიულ და სახელმძღვანელო დოკუმენტებთან, სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას, გარე რეკლამის განთავსების, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესების, გარე ვაჭრობის წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას და მათი არსებული წესით შესაბამისობაში მოყვანას. კეთილმოწყობის წესებისა და გარე იერსახის დაცვაზე კონტროლს, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღებას დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის შესაბამისად. ზემოხსენებულ საკითხებზე მერისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას.

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

ხელმძღვანელი: ლევან ჩიხლაძე

ტელეფონის ნომერი: 595 90 13 02

 

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომ, სამსახური) არის საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საფუძველზე შექმნილი მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება- დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის მერიისა და მისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას და მერიის დაქვემდებარებაში არსებული სხვა შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში კანონმდებლობით მიკუთვნებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების ზედამხედველობას.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

ხელმძღვანელი: კორნელი უგრეხელიძე

ტელეფონის ნომერი: 579 10 33 22

 

​სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (შემდგომ -სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არესებული კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური

ხელმძღვანელი: ლეილა კინწურაშვილი

ტელეფონის ნომერი: 595 00 77 87

მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური   არის საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ს საფუძველზე შექმნილი ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სოციალური პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას.

კულტურის,განათლების,სპორტის,ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ხელმძღვანელი: მარიკა რუხაძე

ტელეფონის ნომერი: 577 14 34 29

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საფუძველზე შექმნილი ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს  კულტურის,  განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მუნიციპალური  პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

SIGN IN

Forgot Password

X