მერიის საშტატო ნუსხა,სამუშაოთა აღწერილობები

მერიის საშტატო ნუსხა

 

მერიის სტრუქტურული ხე

საშტატო ნუსხა-#29

საშტატო-ნუსხა-#12

საშტაო ნუსხა # 17

სოფლის წარმომადგენლების და სპეციალისტები

ხონის მუნიციპალიტერის მერიის საჯარო მოხელეთა მონაცემები

სამუშაოთა აღწერილობა – მერიის სოციალური სამსახური

სამუშაოთა აღწერილობა – მერიის ზედამხედველობის სამსახური

სამუშაოთა აღწერილობა-მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

სამუშაოთა აღწერილობა-ეკონომიკის სამსახური

სამუშაოთა აღწერილობა-მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამუშაოთა აღწერილობა- მერიის კულტურის სამსახური

სამუშაოთა აღწერილობა- მერიის აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახური

სამუშაოთა აღწერილობა- მერიის საფინანსო სამსახური

SIGN IN

Forgot Password

X