მიღებული აქტები

განკარგულებ 40 1

განკარგულება 40 2

განკარგულება 40 3

განკარგულება 40 4

განკარგულება 40 5

განკარგულება 40 6

განკარგულება 40 7

განკარგულება 40 8

განკარგულება 40 9

განკარგულება 40 10

განკარგულება 40 11

განკარგულება 40 13

განკარგულება 40 14

განკარგულებ 40 15

განკარგულება 40 16

განკარგულებ 40 17

განკარგულება 40 18

განკარგულებ 40 19

განკარგულება 40 20

განკარგულებ 40 21

განკარგულებ 40 22

განკარგულება 40- 23

განკარგულება 40 24

ანკარგულება 40 25

                                       25 დანართი

განკარგულება 40 26

განკარგულება 40 27

განკარგულება 40 28

                                        40 28 დანართი

განკარგულება 40 29

40 29 დანართი

განკარგულება 40 30

                                    40 30 დანართი

განკარგულება 40 31

განკარგულება 40 32

                            40 32 დანართი

განკარგულება 40 33

                               დანართი 40 33

განკარგულება 40 34

                                  დანართი 40 34

განკარგულება 40 35

                                     40 35 დანართი

განკარგულება 40 36

განკარგულება 40 37

განკარგულება 40 38

                             40 38 დანართი

განკარგულება 40 39

——————–დანართი 40 39

განკარგულება 40 40

——————-40 40 დანართი

განკარგულება 40 41

განკარგულება 40 42

განკარგულება 40 43

განკარგულება 40 44

განკარგულება 40 45

—————-დანართი 40 45

განკარგულება 40 47

—————47 ის დანართი

გაკკარგულებები 40 48

გაკკარგულებები 40 49

განკარგულება 50

გაკკარგულებები 40 51

————–40 51 დანართი

გაკარგულება 40 52

გაკარგულება 40 53

—————–53 დანართი

გაკარგულება 40 54

განკაქრგულება 40 59

განკაქრგულება 40 60

————დანართი 40 60

გაკარგულება 61

————დანართი 61

განკაქრგულება 40 62

განაკრგულება 63

————დანართი 63

განკაქრგულება 40 64

განკარგულება N82

განკარგულება N1

განკარგულება N2

განკარგულება N 3

განკარგულება N4

განკარგულება N 5

განკარგულება N6

განკარგულება N7

განკარგულება N8

განკარგულება 9

განკარგულება N10

განკარგულება 11

განკარგულება N12

განკარგულება 13

განკარგულება 14

განკარგულება 15

განკარგულება17

განკარგულება18

განკარგულება19

განკარგულება 20

განკარგულება 21

განკარგულება 22

განკარგულება 23

განკარგილება 24

განკარგულება 25

განკარგილება 26

განკარგილება 27

განკარგულება 28

განკარგულება 29

განკარგულება 30

განკარგულება N31

განკარგულება N32

განკარგულება N33

განკარგულება N34

განკარგულება N35

განკარგულება N36

განკარგულება N37

განკარგულება N38

განკარგულება N39

განკარგულება N40

განკარგულება N41

განკარგულება N42

განკარგულება N43

განკარგულება N44

განკარგულება N45

განკარგულება N46

ანკარგულება N47

განკარგულება N48

განკარგულება N49

განკარგულება N50

განკარგულება N51

განკარგულება N52

განკარგულება N53

განკარგულება N54

განკარგულება N55

განკარგულება N56

SIGN IN

Forgot Password

X