მოსაკრებლები, საფასურები, ტარიფები

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება


ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, ოდენობის განსაზღვრის, შესაბამისი ინსტრუქციის და ქვითრის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება

მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის,
საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი
საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ  საქართველოს  მთავრობის

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 7 ივლისის დადგენილება N14/18

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის  შესახებ  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის დადგენილება N21/58

ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 7 ივლისის  დადგენილება

 

 

 

SIGN IN

Forgot Password

X