საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის რეესტრი

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით

პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.

ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის

მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა

სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

ბიუჯეტის-შესრულების-ანგარიში

ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი პროექტი.do

საჯარო ინფომარციის რეესტრი 2022 წელი

პეტიცის ანგარიში

განყოფილებები

SIGN IN

Forgot Password

X