საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით

პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.

ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის

მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა

სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საჯარო ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი (მერია) :

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი:  ამირან კინწურაშვილი

ტელ: 595 36 96 36

ელ-ფოსტა:  Amiko386@yahoo.com

SIGN IN

Forgot Password

X