საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით

პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.

ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის

მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა

სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საჯარო ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი (საკრებულო) :

საკრებულოს აპარატის უფროსი:  აკაკი ქვათელაძე

ტელ: 595 639091

ელ-ფოსტა: aqvateladze@gmail.com

SIGN IN

Forgot Password

X