საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევე ისა და დადგენილი წესით
პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.
ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის
მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა
სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის განსაზღვრის  მარეგურილებელი აქტი

საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლი

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი მე-3 თავი

ბრძანება საჯარო ინფორმაციის პასუხის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

საჯარო-ინფორმაციის-მოთხოვნა

SIGN IN

Forgot Password

X