ქონება

სარგებლობის უფლებით ან გასხვისებული ქონება:

სარგებლობის უფლებით გაცემული ქონება 2020

სარგებლობის უფლებით გაცემული 2021

სარგებლობის უფლებით გაცემული-2022

 

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა:

3.საპრივატიზაციო ობიექტების განკარგულება #83 -2022

  განკარგულება N83-ის დანართი #1

განკარგულება #83-ის დანართი #2

2.საპრივატიზებო ობიექტების განკარგულება # 66-2021

განკარგულება # 66 -ის დანართი # 1

პრივატიზებული ქონება -2021

1.საპრივატიზებო ობიექტების განკარგულება #4035-2020

დანართი # 1

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები:

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები -2022

 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება:

მუნიციპალური ქონება

SIGN IN

Forgot Password

X